Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

 

Stichting Jeevan Jyot Nederland

SJJN

Stichting Jeevan Jyot Nederland

Pinksterbloem 82  4102 KD  Culemborg

tel. 0345 512557

SJJN@hotmail.com

www.sjjn.nl

KvK Utrecht 41187474

Inleiding

De Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) is in maart 1995 opgericht door Rogier Verschoor met als doelstelling het financieel en moreel ondersteunen van school en kinderhuis Jeevan Jyot te Dhandhuka, India.

De SJJN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 41187474 en heeft haar secretariaat op de Pinksterbloem 82 in Culemborg. Conform de statuten stelt de SJJN haar jaarstukken vast na afloop van het boekjaar (gelijk aan een kalenderjaar). Dit jaarverslag bevat een inhoudelijk en financieel jaarverslag met korte toelichting. Het jaarverslag wordt via onze website beschikbaar gesteld.

In 2012 is de bezetting van het bestuur hetzelfde gebleven: John Zevenbergen (voorzitter), Robert Boldewijn (secretaris), Margreeth van den Dool (penningmeester), Gideon Bolt, Mariëtte Haasbroek, Dieuwertje Verschoor en Amke Zevenbergen.

 

“Jeevan Jyot” en de Christi Ashram Dhandhuka in Gujarat, India

Al de activiteiten van de stichting zijn gericht op ondersteuning van de school en het kinderhuis Jeevan Jyot, dat onderdeel is van de Christelijke kerk te Dhandhuka.

Dhandhuka ligt in de Indiase deelstaat Gujarat. Sinds 1976 heeft de kerk daar een centrum dat tal van ontwikkelingsactiviteiten biedt aan de bevolking zoals kleuter- en basisonderwijs, middelbare school (sinds 2002), gezondheidszorg, moeder-en-kind-zorg, bewustwordingscampagnes, technische assistentie en kleinschalige leningen aan boeren. Alle activiteiten zijn voor iedereen, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd of kaste. Er is speciale aandacht voor verbetering van de positie van vrouwen en meisjes en van de laagste kasten en kastelozen. Zo draagt de Ashram actief bij aan de bestrijding van armoede op het platteland van Dhandhuka.

Eén van de belangrijkste taken is het toegankelijk maken van basis- en middelbaar onderwijs voor de armen in Dhandhuka regio. In 2012 (schooljaar 2012/2013) gingen er zo’n 600 kinderen naar school op Jeevan Jyot. Ongeveer 40% van de kinderen is meisje. Op de meeste lagere scholen in India ligt dat aandeel veel lager.  De meeste kinderen komen uit dorpjes in de regio en verblijven in het kinderhuis bij de school.

Er zijn geen dagelijkse busverbindingen en kinderen komen soms van wel 100 km; zij blijven het grootste deel van het jaar in het kinderhuis (hostel) waar ze niet alleen onderwijs krijgen, maar ook goede voeding, onderdak, kleding en de kans om kind te zijn. Een klein aantal leerlingen komt uit het stadje Dhandhuka en kan dus elke middag gewoon naar huis.

 

Verslag van de activiteiten van de stichting

Het belangrijkste middel van SJJN voor ondersteuning van “Jeevan Jyot” is het werven van donateurs in Nederland via een financieel adoptieplan. Een donateur kan één of meer kinderen financieel adopteren voor € 6 per kind per maand. Alhoewel de maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de algemene kosten voor levensonderhoud van één kind, wordt de bijdrage niet slechts aan dat ene financieel geadopteerde kind besteed, maar komen alle bijdragen samen ten goede aan de school en het hele kinderhuis Jeevan Jyot, om te voorkómen dat er ongelijkheid tussen kinderen kan ontstaan. In 2012 hadden we zo’n 80 vaste donateurs (een stijging van 10 ten opzichte van 2011) en daarnaast zijn er ook incidentele giften binnengekomen. Relevant voor zowel de vaste donateurs als de donateurs die incidenteel giften overmaken, is dat de stichting door de belastingdienst is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat de giften aan SJJN voor de belasting aftrekbaar zijn.

Via de jaarlijkse nieuwsbrief houdt de stichting haar donateurs op de hoogte van de ontwikkelingen bij Jeevan Jyot in India. De nieuwsbrieven staan ook op onze eigen website: www.sjjn.nl. Uiteraard onderhoudt de SJJN niet alleen de relaties met haar donateurs, maar ook met de mensen in Jeevan Jyot. De contacten van de bestuursleden lopen vooral via Ignace. Hij krijgt vanuit Nederland een geactualiseerd adressenbestand van de donateurs (met het oog op de kerst- en de paasbrief die hij jaarlijks vanuit India stuurt). Verder houdt hij ons op de hoogte van de situatie in Jeevan Jyot en de omliggende regio.

Collecte in Culemborg voor 3 koeien

Begin 2012 is er in de PKN-kerken van Culemborg gecollecteerd voor Jeevan Jyot.

De collectes hebben €1116,- opgebracht. Dankzij een aanvulling van de diaconie van € 500,- heeft Jeevan Jyot drie koeien kunnen kopen. In onderstaande (vertaalde) brief van Ignace wordt aan de gemeenteleden van Culemborg uitgelegd waarom het voor Jeevan Jyot van belang was om koeien aan te kunnen schaffen. De brief is ook gepubliceerd in het Culemborgse kerkblad.

Brief van Ignace:

De naam van ons kinderhuis is Jeevan Jyot. Het woord Jeevan betekent “leven” en het woord Jyot “licht”. De twee woorden geven goed aan wat wij proberen te doen. We hopen leven en licht te brengen voor zoveel mogelijk arme kinderen. Deze kinderen komen uit afgelegen en arme dorpen waar weinig leven en licht te vinden is. De families van de kinderen op Jeevan Jyot zijn arm. Ze hebben nauwelijks genoeg om te overleven en wonen in huizen gemaakt van plaggen. Meisjes gaan meestal niet naar school, omdat het idee is dat ze thuis moeten werken. Van de vrouwen in Dhanduka is meer dan 80% (!) analfabeet. Jeevan Jyot helpt iedereen, ongeacht religie, geslacht, kaste of klasse. In de klassen van de lagere school zitten evenveel meisjes als jongens. De ouders realiseren zich inmiddels dat ook meisjes onderwijs moeten krijgen.

Het is voor ons van groot belang dat we de koeien hebben kunnen aanschaffen, omdat onze school in een agrarische regio staat. 80% van de mensen is boer of werkzaam als arbeider op een boerderij. De meeste boeren verbouwen gewassen, maar hebben daarnaast ook koeien, die hen voedsel (melk, kaas, boter) en extra inkomsten verschaffen. Door de kinderen te trainen in het omgaan met koeien, bereiden we ze voor op de toekomst. Bovendien helpen de melk en afgeleide producten bij het bestrijden van ondervoeding (waar 85% van de families mee te kampen heeft) . Dat komt niet alleen de gezondheid, maar ook de leerprestaties van de kinderen ten goede. Daarnaast levert de verkoop van zuivelproducten ook weer inkomsten op voor ons kinderhuis.

We hebben in Jeevan Jyot zo’n 4 hectare land en we hebben gras om onze dieren te voeren. De kinderen van Jeevan Jyot zorgen zelf voor alles. Ze maaien het gras, voederen de koeien, houden alles schoon en melken de koeien. Ze maken ook zelf karnemelk. Het is vreugdevol om te zien hoe zelfstandig de kinderen te werk gaan. Het is een goede training voor hun toekomst.

Veel liefs,

Ignace

 

 

Financieel verslag 2012

Het financieel jaarverslag omvat een overzicht van de beginsaldi (op de rekening bij de Postbank en spaarrekening bij de ASN), de totale ontvangsten en totale uitgaven gedurende het jaar, de eindsaldi en een korte toelichting op deze overzichten.

Aangezien de stichting geen eigen vermogen (gebouwen, apparatuur, materialen, auto’s e.d.), schulden (leningen, te betalen rekeningen e.d.) noch enige financiële voorzieningen (reserves e.d.) heeft, vormen de beginsaldi van giro en spaarrekening tegelijk de beginbalans van de stichting en zo vormen de eindsaldi van betaal- en spaarrekening tegelijk de financiële eindbalans van de stichting over 2012 (zie Staat van inkomsten en uitgaven).


Staat van inkomsten en uitgaven 2012

 

Debet Credit
Beginsaldi:

–       Beginsaldo op ING-rekening

–       Beginsaldo op ASN spaarrekening

Totaal beginsaldo

1572,09

6784,06

8356,15

Ontvangen inkomsten:

–       Donateurs

–       giften particulieren

–       giften kerkelijke instellingen

–       creditrente ASN spaarrekening

–       RABObank Katwijk

Totaal inkomsten 2012

10550,66

1156,-

3617,17

186,94

2500,-

18010,79

Uitgaven:

–       overmakingen aan Jeevan Jyot India

–       kosten overschrijvingen buitenland

–       kosten bijschrijvingen op ING-bank

–       diverse onkosten (website, porti e.d.)

–       inschrijving Kamer van Koophandel

 

Totaal uitgaven 2012

17659,74

71,94

167,02

191,70

24,08

 

18114,50

Eindsaldi:

–       Eindsaldo op ING -betaalrekening

–       Eindsaldo op ASN spaarrekening

Totaal eindsaldo

1281,44

6971,-

8252,44

TOTALEN  

26366,94

 

26366,94

Toelichting op het financieel verslag 2012

De totale inkomsten in 2012 bedroegen € 18010,79, wat een stijging van 11% inhoudt ten opzichte van 2011 toen er in totaal € 16208,58 binnenkwam. De stijging is mede te danken aan het bedrag van €2500 dat we van de Rabobank Katwijk hebben ontvangen. De Rabobank Katwijk steunt via de Rabobank Foundation diverse structurele hulpprojecten in de wereld. Eind 2010 heeft Mariëtte namens SJJN een aanvraag ingediend voor de financiering van een hot water installatie. Dit bedrag is in 2012 naar SJJN overgemaakt.

De bijdrage van kerkelijke instellingen is in 2012 (€3617,-) hoger uitgevallen dan in 2011 (€ 1436,-). Van de diaconie van de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg hebben we € 2000,- ontvangen en van de diaconie van de PKN in Culemborg € 1617,-

De inkomsten die we via vaste donateurs kregen is in 2012 (€10550,-) gestegen ten opzichte van 2011 (9234,-). Onze donateurs hebben daarmee 51% van de inkomsten ingebracht.

De particuliere giften in 2012 bedroegen € 1156,-, een daling ten opzichte van 2011 (€ 3815,-),  toen we nog een groot bedrag ontvingen  vanwege het promotiefeest van mevrouw Teichert. Grote bijdragen waren er van de familie Haasbroek (€500,-) en de familie Vrolijk (€ 500,-).

In 2012 heeft de SJJN een totaalbedrag van € 17659,74 overgemaakt naar India. Het eindsaldo in 2012 op de SJJN bankrekeningen is €8252,-

Tabel 1: Percentages van totale inkomsten van afgelopen 5 jaar naar herkomst

Jaar

Herkomst

2008 2009 2010 2011 2012
Donateurs financieel adoptieplan 42,2 58,3 77,8 57,0 51,3
Giften particulieren en bedrijven 21,3 19,0 3,0 33,4 30,1
Giften kerkelijke instellingen 36,2 22,1 18,3 8,9 8,0
RABObank Katwijk 13,9
Overig (o.a. rente-inkomst) 0,1 0,6 1,0 0,8 1,0
Totaal (percentages) 100 100 100 100 100
Totaal (absoluut) in € 19816 14240 12006 16209 18011

Door de eenvoudige bestuurlijke vorm en administratie betreffen de jaarlijkse uitgaven van de SJJN alleen operationele kosten van het secretariaat, kosten van de jaarlijkse nieuwsbrieven en verder de kosten van de directe overschrijvingen naar Dhandhuka. In totaal gaat het om een bedrag van € 455,-, wat neerkomt op slechts 2,5 % van de totale uitgaven.

Figuur 1: Overzicht van giften (in €) in de afgelopen vijf jaar naar herkomst