Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011

 

 

Stichting Jeevan Jyot Nederland

SJJN

Stichting Jeevan Jyot Nederland

Pinksterbloem 82  4102 KD  Culemborg

tel. 0345 512557

SJJN@hotmail.com

www.sjjn.nl

KvK Utrecht 41187474

Inleiding

De Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) is in maart 1995 opgericht door Rogier Verschoor met als doelstelling het financieel en moreel ondersteunen van school en kinderhuis Jeevan Jyot te Dhandhuka, India.

De SJJN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 41187474 en heeft haar secretariaat op de Pinksterbloem 82 in Culemborg. Conform de statuten stelt de SJJN haar jaarstukken vast na afloop van het boekjaar (gelijk aan een kalenderjaar). Dit jaarverslag bevat een inhoudelijk en financieel jaarverslag met korte toelichting. Het jaarverslag wordt via onze website beschikbaar gesteld.

In 2011 is de bezetting van het bestuur hetzelfde gebleven: John Zevenbergen (voorzitter), Robert Boldewijn (secretaris), Margreeth van den Dool (penningmeester), Gideon Bolt, Mariëtte Haasbroek, Dieuwertje Verschoor en Amke Zevenbergen.

“Jeevan Jyot” en de Christi Ashram Dhandhuka in Gujarat, India

Al de activiteiten van de stichting zijn gericht op ondersteuning van de school en het kinderhuis Jeevan Jyot, dat onderdeel is van de Christelijke kerk te Dhandhuka.

Dhandhuka ligt in de Indiase deelstaat Gujarat. Sinds 1976 heeft de kerk daar een centrum dat tal van ontwikkelingsactiviteiten biedt aan de bevolking zoals kleuter- en basisonderwijs, middelbare school (sinds 2002), gezondheidszorg, moeder-en-kind-zorg, bewustwordingscampagnes, technische assistentie en kleinschalige leningen aan boeren. Alle activiteiten zijn voor iedereen, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd of kaste. Er is speciale aandacht voor verbetering van de positie van vrouwen en meisjes en van de laagste kasten en kastelozen. Zo draagt de Ashram actief bij aan de bestrijding van armoede op het platteland van Dhandhuka.

Eén van de belangrijkste taken is het toegankelijk maken van basis- en middelbaar onderwijs voor de armen in Dhandhuka regio. In 2011 (schooljaar 2011/2012) gingen er zo’n 600 kinderen naar school op Jeevan Jyot. Ongeveer 40% van de kinderen is meisje. Op de meeste lagere scholen in India ligt dat aandeel veel lager.  De meeste kinderen komen uit dorpjes in de regio en verblijven in het kinderhuis bij de school. Ten opzichte van het vorige schooljaar (2009/2010) is het aantal kinderen in het hostel gelijk gebleven.

Er zijn geen dagelijkse busverbindingen en kinderen komen soms van wel 100 km; zij blijven het grootste deel van het jaar in het kinderhuis (hostel) waar ze niet alleen onderwijs krijgen, maar ook goede voeding, onderdak, kleding en de kans om kind te zijn. Een klein aantal leerlingen komt uit het stadje Dhandhuka en kan dus elke middag gewoon naar huis.

 

Verslag van de activiteiten van de stichting

Het belangrijkste middel van SJJN voor ondersteuning van “Jeevan Jyot” is het werven van donateurs in Nederland via een financieel adoptieplan. Een donateur kan één of meer kinderen financieel adopteren voor € 6 per kind per maand. Alhoewel de maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de algemene kosten voor levensonderhoud van één kind, wordt de bijdrage niet slechts aan dat ene financieel geadopteerde kind besteed, maar komen alle bijdragen samen ten goede aan de school en het hele kinderhuis Jeevan Jyot, om te voorkómen dat er ongelijkheid tussen kinderen kan ontstaan. In 2011 hadden we zo’n 70 vaste donateurs (stabiel ten opzichte van 2010) en daarnaast zijn er ook incidentele giften binnengekomen. Relevant voor zowel de vaste donateurs als de donateurs die incidenteel giften overmaken, is dat de stichting door de belastingdienst is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat de giften aan SJJN voor de belasting aftrekbaar zijn.

Via de jaarlijkse nieuwsbrief houdt de stichting haar donateurs op de hoogte van de ontwikkelingen bij Jeevan Jyot in India. De nieuwsbrieven staan ook op onze eigen website: www.sjjn.nl. Uiteraard onderhoudt de SJJN niet alleen de relaties met haar donateurs, maar ook met de mensen in Jeevan Jyot. De contacten van de bestuursleden lopen vooral via Ignace. Hij krijgt vanuit Nederland een geactualiseerd adressenbestand van de donateurs (met het oog op de kerst- en de paasbrief die hij jaarlijks vanuit India stuurt). Verder houdt hij ons op de hoogte van de situatie in Jeevan Jyot en de omliggende regio.

Kinderen van basisschool De Schakel zamelen geld in voor Jeevan Jyot

De kinderen van basisschool ‘De Schakel’ in Rijnsburg hebben twee maanden lang gespaard voor Jeevan Jyot. In totaal hebben zij € 1600 bij elkaar gespaard, een geweldige prestatie waar we erg blij mee zijn! Het geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor de kinderen van Jeevan Jyot. Mariëtte Haasbroek heeft namens het bestuur van SJJN De Schakel bezocht en wat meer verteld over de school en het kinderhuis in Dhandhuka. Ze is alle klassen langs geweest en heeft ook een hoop foto’s laten zien. De kinderen konden vragen stellen en iedereen was erg betrokken. Mariëtte had vriendschapsbandjes en tekeningen meegenomen die de kinderen in India voor hen hadden gemaakt. Inmiddels hebben de leerlingen van De Schakel ook weer mooie tekeningen gemaakt voor de kinderen van Jeevan Jyot. Op deze manier zijn de kinderen uit Nederland direct betrokken bij het kinderhuis in India en is een blijvend contact gelegd tussen beide scholen!

Bezoek van Olaf, Erik, Christoph en Martina Teichert aan Jeevan Jyot

Sinds meer dan 15 jaar heeft de familie Teichert een band met Jeevan Jyot, eerst via de nieuwsbrieven, daarna met persoonlijke mails met Father Ignace en later ook met Ghanshyam. Een reis naar India was altijd een verre droom voor hen die in augustus 2011 uitkwam. Hieronder volgt een samenvatting van het reisverslag van het bezoek van Martina en haar drie zonen aan Jeevan Jyot. Het volledige reisverslag staat in onze nieuwsbrief van 2012.

Wij arriveerden op 20 augustus 2011 ’s ochtends vroeg in Ahmedabad. Hier werden wij opgehaald door Father Ignace, Ghanshyam en zijn dochtertje Maria. Op de binnenplaats van Jeevan Jyot – het ‘kantoor’ van Father Ignace – werden wij hartelijk en met bloemenkettingen begroet door Father Goros, Father Leslie, en de leraren en kinderen die aanwezig waren. De kinderen waren namelijk vrij tot 25 augustus. Dit zag Father Ignace als een mooie kans om ons Dhandhuka te tonen, nadat wij op de eerste avond bij de ouders van Ghanshyam in hun dorp voor een heerlijke maaltijd waren uitgenodigd. Vroeg in de ochtend van de volgende dag werden wij door de beste bestuurder van India (Ghanshyam) en de een na beste bestuurder (Ignace) door hun deelstaat van India gereden. Zij hadden met veel liefde een route uitgestippeld langs bezienswaardigheden, vrienden en priesterlijke huizen voor overnachtingen. Indrukwekkend. Ook bezochten wij ‘ons’ Jeevan Jyot kind Punita in haar school waar zij een opleiding volgt tot verpleegkundige.

De volgende dag vierden wij de verjaardag van Father Ignace met alle kinderen van Jeevan Jyot die in de loop van de ochtend weer arriveerden. Samen met Father Brutto, de vriend van Ignace die ook bij ons in Nederland was geweest, werd gebeden. De kinderen zongen en dansten – en ook van ons werd verwacht dat wij liederen ten gehoor brachten. Tenslotte werd een kleurwedstrijd georganiseerd, want SJJN had om tekeningen verzocht voor de kinderen van basisschool De Schakel in Rijnsburg. Een uur lang zaten 400 kinderen op de grond van de grote hal en tekenden met aandacht. Aandoenlijk. En aanstekelijk– want tenslotte zaten wij er tekenend en kleurend midden in.

De volgende ochtend was het afscheid, met een laatste bijeenkomst, zang en dans. En daarna brachten de twee beste bestuurders van India ons weer naar Ahmedabad. ‘Martina, you have a home in India’, had Father Ignace gemaild toen ik vroeg of wij mochten komen. En inderdaad – zo voelde het, ontroerend en overweldigend!

 

Financieel verslag 2011

Het financieel jaarverslag omvat een overzicht van de beginsaldi (op de rekening bij de Postbank en spaarrekening bij de ASN), de totale ontvangsten en totale uitgaven gedurende het jaar, de eindsaldi en een korte toelichting op deze overzichten.

Aangezien de stichting geen eigen vermogen (gebouwen, apparatuur, materialen, auto’s e.d.), schulden (leningen, te betalen rekeningen e.d.) noch enige financiële voorzieningen (reserves e.d.) heeft, vormen de beginsaldi van giro en spaarrekening tegelijk de beginbalans van de stichting en zo vormen de eindsaldi van giro en spaarrekening tegelijk de financiële eindbalans van de stichting over 2011 (zie Staat van inkomsten en uitgaven).


Staat van inkomsten en uitgaven 2011

 

Debet Credit
Beginsaldi:

–        Beginsaldo op ING-rekening

–        Beginsaldo op ASN spaarrekening

Totaal beginsaldo

1069,63

6660,86

7730,49

Ontvangen inkomsten:

–        Donateurs

–        giften particulieren

–        giften kerkelijke instellingen

–        gift school (De Schakel in Rijnsburg)

–        creditrente ASN spaarrekening

Totaal inkomsten 2011

9234,09

3815,-

1436,29

1600,-

123,20

16208,58

Uitgaven:

–        overmakingen aan Jeevan Jyot India

–        kosten overschrijvingen buitenland

–        kosten bijschrijvingen op ING-bank

–        onkosten website

–        diverse onkosten (porti e.d.)

–        inschrijving Kamer van Koophandel

 

Totaal uitgaven 2011

15322,40

45,00

99,23

29,-

60,65

26,64

 

15582,92

Eindsaldi:

–        Eindsaldo op Postbank girorekening

–        Eindsaldo op ASN spaarrekening

Totaal eindsaldo

1572,09

6784,06

8356,15

TOTALEN  

23938,07

 

23938,07

Toelichting op het financieel verslag 2011

De totale inkomsten in 2011 bedroegen € 16208,58, wat een stijging van 35% inhoudt ten opzichte van 2010 toen er in totaal € 12005,75 binnenkwam. De stijging is te danken aan de gift van De Schakel, een basisschool in Rijnsburg (1600 euro) en de stijging van particuliere giften (van € 355,- naar € 3815,-). Een groot deel daarvan (€ 1955,-) hebben we mogen ontvangen van de giften die mevrouw Teichert voor haar promotiefeest heeft gevraagd. Andere grote giften kwamen van de familie Haasbroek (€ 1000,-) en de familie Vrolijk (€ 500,-).

De bijdrage van kerkelijke instellingen is in 2011 (€ 1436,-) lager uitgevallen dan in 2010 (€ 2200,-). Van de diaconie van de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg hebben we € 1250,- ontvangen en van de diaconie van de PKN in Culemborg € 186,29.

De inkomsten die we via vaste donateurs kregen is in 2011 (€ 9234,-) stabiel gebleven ten opzichte van 2010 (€9335,-). Onze donateurs hebben daarmee 57% van de inkomsten ingebracht,

In 2011 heeft de SJJN een totaalbedrag van € 15322,40 overgemaakt naar India. Het eindsaldo op de SJJN bankrekeningen is iets gestegen € 8356,-.

Tabel 1: Percentages van totale inkomsten van afgelopen 5 jaar naar herkomst

Jaar

Herkomst

2007 2008 2009 2010 2011
Donateurs financieel adoptieplan 49,3 42,2 58,3 77,8 57,0
Giften particulieren en bedrijven 30,0 21,3 19,0 3,0 33,4
Giften kerkelijke instellingen 20,5 36,2 22,1 18,3 8,9
Overig (o.a. rente-inkomst) 0,2 0,1 0,6 1,0 0,8
Totaal (percentages) 100 100 100 100 100
Totaal (absoluut) in € 15883 19816 14240 12006 16209

Door de eenvoudige bestuurlijke vorm en administratie betreffen de jaarlijkse uitgaven van de SJJN alleen operationele kosten van het secretariaat, kosten van de jaarlijkse nieuwsbrieven en verder de kosten van de directe overschrijvingen naar Dhandhuka. In totaal gaat het om een bedrag van € 261,-, wat neerkomt op slechts 1,7% van de totale uitgaven.

Figuur 1: Overzicht van giften (in €) in de afgelopen vijf jaar naar herkomst