Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010

 

Stichting Jeevan Jyot Nederland

SJJN

Stichting Jeevan Jyot Nederland   Pinksterbloem 82  4102 KD  Culemborg   tel. 0345 512557   KvK Utrecht 41187474

Inleiding

De Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) is in maart 1995 opgericht door Rogier Verschoor met als doelstelling het financieel en moreel ondersteunen van school en kinderhuis Jeevan Jyot te Dhandhuka, India.

De SJJN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 41187474 en heeft haar secretariaat op de Pinksterbloem 82 in Culemborg. Conform de statuten stelt de SJJN haar jaarstukken vast na afloop van het boekjaar (gelijk aan een kalenderjaar). Dit jaarverslag bevat een inhoudelijk en financieel jaarverslag met korte toelichting. Het jaarverslag is op te vragen bij het secretariaat.

In 2010 is Mariëtte Haasbroek toegetreden tot het bestuur. De overige zes personen in het stichtingsbestuur zijn: John Zevenbergen (voorzitter), Robert Boldewijn (secretaris), Margreeth van den Dool (penningmeester), Gideon Bolt, Dieuwertje Verschoor en Amke Zevenbergen.

“Jeevan Jyot” en de Christi Ashram Dhandhuka in Gujarat, India

Al de activiteiten van de stichting zijn gericht op ondersteuning van de school en het kinderhuis Jeevan Jyot, dat onderdeel is van de Christelijke kerk te Dhandhuka.

Dhandhuka ligt in de Indiase deelstaat Gujarat. Sinds 1976 heeft de kerk daar een centrum dat tal van ontwikkelingsactiviteiten biedt aan de bevolking zoals kleuter- en basisonderwijs, middelbare school (sinds 2002), gezondheidszorg, moeder-en-kind-zorg, bewustwordingscampagnes, technische assistentie en kleinschalige leningen aan boeren. Alle activiteiten zijn voor iedereen, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd of kaste. Er is speciale aandacht voor verbetering van de positie van vrouwen en meisjes en van de laagste kasten en kastelozen. Zo draagt de Ashram actief bij aan de bestrijding van armoede op het platteland van Dhandhuka.

Eén van de belangrijkste taken is het toegankelijk maken van basis- en middelbaar onderwijs voor de armen in Dhandhuka regio. In 2010 (schooljaar 2010/2011) gingen er ongeveer 600 kinderen (350 jongens en 250 meisjes) naar school op Jeevan Jyot (iets minder dan in het schooljaar 2010/2011). De meerderheid van hen (220 jongens en 190 meisjes) komt uit dorpjes in de regio en verblijft in het kinderhuis bij de school. Ten opzichte van het vorige schooljaar (2009/2010) is het aantal kinderen in het hostel gelijk gebleven.

Er zijn geen dagelijkse busverbindingen en kinderen komen soms van wel 100 km; zij blijven het grootste deel van het jaar in het kinderhuis (hostel) waar ze niet alleen onderwijs krijgen, maar ook goede voeding, onderdak, kleding en de kans om kind te zijn. Een klein aantal leerlingen komt uit het stadje Dhandhuka en kan dus elke middag gewoon naar huis. Dankzij speciale aandacht voor de positie van vrouwen, vormen meisjes meer dan 40% van het leerlingenaantal (vorig schooljaar was dat nog 33%) en stromen zij ook door naar hogere groepen, terwijl dat percentage op overheidsscholen veel lager ligt.

Het jaarlijkse uitvalpercentage (voortijdig schoolverlaten) van leerlingen ligt op 10%. Vergeleken met de Nederlandse situatie is dat natuurlijk erg hoog, maar voor Indiase begrippen is het buitengewoon laag. Sommige ouders zijn al tevreden als hun kinderen de letters kennen en ze zien dan het nut van verder onderwijs niet in. Bovendien worden kinderen vaak al op jonge leeftijd van school gehaald om inkomen te kunnen genereren voor de straatarme gezinnen waar ze onderdeel van uitmaken.

Gelukkig maken steeds meer leerlingen hun school af. Ze worden daarna ook gestimuleerd en waar mogelijk financieel gesteund om een beroepsopleiding te volgen. Momenteel volgen 23 oud-leerlingen van Jeevan Jyot hoger onderwijs, waarvan er vijftien ook door Jeevan Jyot worden gesponsord.

Verslag van de activiteiten van de stichting

Het belangrijkste middel van SJJN voor ondersteuning van “Jeevan Jyot” is het werven van donateurs in Nederland via een financieel adoptieplan. Een donateur kan één of meer kinderen financieel adopteren voor € 6 per kind per maand. Alhoewel de maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de algemene kosten voor levensonderhoud van één kind, wordt de bijdrage niet slechts aan dat ene financieel geadopteerde kind besteed, maar komen alle bijdragen samen ten goede aan de school en het hele kinderhuis Jeevan Jyot, om te voorkómen dat er ongelijkheid tussen kinderen kan ontstaan. In 2010 hadden we zo’n 70 vaste donateurs en daarnaast zijn er ook incidentele giften binnengekomen. Relevant voor zowel de vaste donateurs als de donateurs die incidenteel giften overmaken, is dat de stichting door de belastingdienst is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat de giften aan SJJN voor de belasting aftrekbaar zijn.

Via de jaarlijkse nieuwsbrief houdt de stichting haar donateurs op de hoogte van de ontwikkelingen bij Jeevan Jyot in India. Sinds kort informeren wij onze donateurs niet alleen via de nieuwsbrief, maar ook via een eigen website: www.sjjn.nl.

Bij de nieuwsbrief van 2010 hebben de donateurs foto’s ontvangen van de kinderen op Jeevan Jyot die ze financieel ondersteunen. Sommige mensen die ons al langere tijd steunen hebben in het verleden al een foto ontvangen, maar deze kinderen hebben inmiddels de leeftijd dat ze de school hebben verlaten. Overigens gaat de bijdrage niet rechtstreeks naar de kinderen op de foto’s, maar worden ze gebruikt voor de hele school en alle kinderen. Het doel van het sturen van de foto’s is een gezicht geven aan de kinderen die we steunen en het daarmee voor onze donateurs nog concreter te maken.

Uiteraard onderhoudt de SJJN niet alleen de relaties met haar donateurs, maar ook met de mensen in Jeevan Jyot. De samenwerkingsrelatie met de SJJN betekent een grote morele steun voor de leerkrachten en ontwikkelingswerkers in Dhandhuka. De contacten van de bestuursleden lopen vooral via Ignace. Hij krijgt vanuit Nederland een geactualiseerd adressenbestand van de donateurs (met het oog op de kerst- en de paasbrief die hij jaarlijks vanuit India stuurt). Verder houdt hij ons op de hoogte van de situatie in Jeevan Jyot en de omliggende regio.

In mei/juni 2010 heeft Ignace, samen met  leraar Ghanshyam en Salvador Britto, een bezoek gebracht aan Spanje en Nederland. In Rijnsburg hebben zij de aanwezige sponsors en andere geïnteresseerden verteld over het leven en werken op Jeevan Jyot. Ook hebben zij foto’s meegebracht en een film laten zien. Verder is onder meer een bezoek gebracht aan de leerlingen van de Emmaschool in Rijnsburg, die Jeevan Jyot al lange tijd financieel ondersteunen. Ignace heeft tijdens zijn bezoek een interview gegeven aan ‘Licht’, het contactblad van de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg. De inhoud van dit interview is in onze nieuwsbrief te lezen (zie: www.sjjn.nl).

Financieel verslag 2010

Het financieel jaarverslag omvat een overzicht van de beginsaldi (op de rekening bij de Postbank en spaarrekening bij de ASN), de totale ontvangsten en totale uitgaven gedurende het jaar, de eindsaldi en een korte toelichting op deze overzichten.

Aangezien de stichting geen eigen vermogen (gebouwen, apparatuur, materialen, auto’s e.d.), schulden (leningen, te betalen rekeningen e.d.) noch enige financiële voorzieningen (reserves e.d.) heeft, vormen de beginsaldi van giro en spaarrekening tegelijk de beginbalans van de stichting en zo vormen de eindsaldi van giro en spaarrekening tegelijk de financiële eindbalans van de stichting over 2010 (zie Staat van inkomsten en uitgaven op de volgende pagina).

Toelichting op het financieel verslag 2010

De totale inkomsten in 2010 bedroegen € 12005,75, wat een daling van 16% inhoudt ten opzichte van 2009 toen er in totaal € 14.240,26 binnenkwam.

Dat verschil zit voor een deel in de lagere bijdrage van kerkelijke instellingen (van € 3150,- naar € 2200,-) en vooral in de lagere inkomsten uit incidentele giften (van € 2700,- naar  € 355,-). Van de diaconie van de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg hebben we in 2010 € 2000,- ontvangen en van de Gereformeerde Kerk in Moordrecht €200,-.

De inkomsten die we via vaste donateurs kregen is in 2010 (€9335,-) juist fors hoger dan in 2009 (€ 8296,-). Onze 70 donateurs hebben daarmee 78% van de inkomsten ingebracht, tegenover 58% in 2008 (zie tabel 1).

In 2010 heeft de SJJN een totaalbedrag van € 12497,05 overgemaakt naar India. Het eindsaldo op de SJJN bankrekeningen is iets gedaald tot € 7730,-. Zodra het Ambli-project (zie onze nieuwsbrief van 2009 op www.sjjn.nl voor meer informatie over Ambli) verder is gevorderd, kan (een deel van) dat bedrag aangewend worden voor nieuwe uitgaven binnen dit project.


Staat van inkomsten en uitgaven 2010

Debet Credit
Beginsaldi:

–       Beginsaldo op Postbank girorekening

–       Beginsaldo op ASN spaarrekening

Totaal beginsaldo

1805,75

6545,38

8351,13

Ontvangen inkomsten:

–       Donateurs

–       giften particulieren

–       giften kerkelijke instellingen

–       creditrente ASN spaarrekening

Totaal inkomsten 2010

9335,27

325,-

2200,-

115,48

12005,75

Uitgaven:

–       overmakingen aan Jeevan Jyot India

–       kosten overschrijvingen buitenland

–       kosten bijschrijvingen op ING-bank

–       diverse onkosten (porti, website e.d.)

–       inschrijving Kamer van Koophandel

Totaal uitgaven 2010

12497,05

29,00

45,20

29,00

26,14

 

12626,39

Eindsaldi:

–       Eindsaldo op Postbank girorekening

–       Eindsaldo op ASN spaarrekening

Totaal eindsaldo

1069,63

6660,86

7730,49

TOTALEN  

20356,88

 

20356,88

Tabel 1: Percentages van totale inkomsten van afgelopen 5 jaar naar herkomst

Jaar

Herkomst

2006 2007 2008 2009 2010
Donateurs financieel adoptieplan 58,0 49,3 42,2 58,3 77,8
Giften particulieren en bedrijven 34,0 30,0 21,3 19,0 3,0
Giften kerkelijke instellingen 7,5 20,5 36,2 22,1 18,3
Overig (o.a. rente-inkomst) 0,5 0,2 0,1 0,6 1,0
Totaal (percentages) 100 100 100 100 100
Totaal (absoluut) in € 14377 15883 19816 14240 12006

Door de eenvoudige bestuurlijke vorm en administratie betreffen de jaarlijkse uitgaven van de SJJN alleen operationele kosten van het secretariaat, kosten van de jaarlijkse nieuwsbrieven en verder de kosten van de directe overschrijvingen naar Dhandhuka. In totaal gaat het om een bedrag van € 129,-, wat neerkomt op slechts 1,0% van de totale uitgaven.

Figuur 1: Overzicht van giften (in €) in de afgelopen 5 jaar naar herkomst

Tenslotte

We zijn alle donateurs en iedereen die het afgelopen jaar de SJJN heeft ondersteund erg dankbaar voor het vertrouwen dat zij in Jeevan Jyot hebben gesteld. Wij hopen en vertrouwen erop dat we ook in de komende jaren vanuit Nederland kunnen blijven bijdragen aan een betere toekomst voor de vele arme kinderen in Dhandhuka, India!

Culemborg, juli 2011