Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

 

Stichting Jeevan Jyot Nederland

SJJN

Stichting Jeevan Jyot Nederland   Pinksterbloem 82  4102 KD  Culemborg   tel. 0345 512557   KvK Utrecht 41187474

Inleiding

De Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) is in maart 1995 opgericht door Rogier Verschoor met als doelstelling het financieel en moreel ondersteunen van school en kinderhuis Jeevan Jyot te Dhandhuka, India.

De SJJN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 41187474 en heeft haar secretariaat op de Pinksterbloem 82 in Culemborg. Conform de statuten stelt de SJJN haar jaarstukken vast na afloop van het boekjaar (gelijk aan een kalenderjaar). Dit jaarverslag bevat een inhoudelijk en financieel jaarverslag met korte toelichting. Het jaarverslag is op te vragen bij het secretariaat.

In 2009 zijn er geen wisselingen geweest in het stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat daarmee uit de volgende zes personen: John Zevenbergen (voorzitter), Robert Boldewijn (secretaris), Margreeth van den Dool (penningmeester), Gideon Bolt, Dieuwertje Verschoor en Amke Zevenbergen.

“Jeevan Jyot” en de Christi Ashram Dhandhuka in Gujarat, India

Al de activiteiten van de stichting zijn gericht op ondersteuning van de school en het kinderhuis Jeevan Jyot, dat onderdeel is van de Christelijke kerk te Dhandhuka.

Dhandhuka ligt in de Indiase deelstaat Gujarat. Sinds 1976 heeft de kerk daar een centrum dat tal van ontwikkelingsactiviteiten biedt aan de bevolking zoals kleuter- en basisonderwijs, middelbare school (sinds 2002), gezondheidszorg, moeder-en-kind-zorg, bewustwordingscampagnes, technische assistentie en kleinschalige leningen aan boeren. Alle activiteiten zijn voor iedereen, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd of kaste. Er is speciale aandacht voor verbetering van de positie van vrouwen en meisjes en van de laagste kasten en kastelozen. Zo draagt de Ashram actief bij aan de bestrijding van armoede op het platteland van Dhandhuka.

Eén van de belangrijkste taken is het toegankelijk maken van basis- en middelbaar onderwijs voor de armen in Dhandhuka regio. In 2009 (schooljaar 2009/2010) gingen er 624 kinderen (410 jongens en 214 meisjes) naar school op Jeevan Jyot (36 meer dan in het schooljaar 2008/2009). De meerderheid van hen (232 jongens en 180 meisjes) komt uit dorpjes in de regio en verblijft in het kinderhuis bij de school. Ten opzichte van het vorige schooljaar (2008/2009) is het aantal kinderen in het hostel met 57 kinderen toegenomen.

Er zijn geen dagelijkse busverbindingen en kinderen komen soms van wel 100 km; zij blijven het grootste deel van het jaar in het kinderhuis (hostel) waar ze niet alleen onderwijs krijgen, maar ook goede voeding, onderdak, kleding en de kans om kind te zijn. Een klein aantal leerlingen komt uit het stadje Dhandhuka en kan dus elke middag gewoon naar huis. Dankzij speciale aandacht voor de positie van vrouwen, zijn meisjes meer dan 33% van het totaal aantal leerlingen en stromen zij ook door naar hogere groepen, terwijl dat percentage op overheidsscholen veel lager ligt. Kinderen worden gestimuleerd en waar mogelijk financieel gesteund om een beroepsopleiding te volgen: momenteel volgen 25 oud-leerlingen van Jeevan Jyot hoger onderwijs, waarvan er vijftien ook door Jeevan Jyot worden gesponsord.

 

Verslag van de activiteiten van de stichting

Het belangrijkste middel van SJJN voor ondersteuning van “Jeevan Jyot” is het werven van donateurs in Nederland via een financieel adoptieplan. Een donateur kan één of meer kinderen financieel adopteren voor € 6 per kind per maand. Alhoewel de maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de algemene kosten voor levensonderhoud van één kind, wordt de bijdrage niet slechts aan dat ene financieel geadopteerde kind besteed, maar komen alle bijdragen samen ten goede aan de school en het hele kinderhuis Jeevan Jyot, om te voorkómen dat er ongelijkheid tussen kinderen kan ontstaan. Op dit moment kunnen wij ons verheugen in 69 donateurs. Relevant voor zowel de vaste donateurs als de donateurs die incidenteel giften overmaken, is dat de stichting in 2009 een aanvraag heeft ingediend bij de belastingdienst om aangemerkt te worden als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met de aanmerking als ANBI zijn giften aan SJJN voor de belasting aftrekbaar.

Via de jaarlijkse nieuwsbrief houdt de stichting haar donateurs op de hoogte van de ontwikkelingen bij Jeevan Jyot in India. Zo hebben wij melding gemaakt over de  vorderingen van het Ambli-project .

Ambli is een dorp ongeveer 40 kilometer van Dhandhuka. Heel wat jongens en meisjes uit Ambli zitten nu op school bij Jeevan Jyot in Dhandhuka. Binnen een straal van 15 kilometer liggen er 15 dorpjes. Jeevan Jyot heeft een stuk land gekocht bij Ambli met het doel om een school op te zetten voor onderwijs en vorming van de vele arme kinderen uit de omringende 15 dorpen. Voor de arme mensen van deze dorpen zou het heel wat makkelijker worden als zij hun kinderen hiernaar toe zouden kunnen sturen dan naar Dhandhuka, dat veel verder ligt. Inmiddels is er een besef bij de ouders ontstaan dat goed onderwijs voor hun kinderen heel belangrijk is, maar daardoor zijn de aanmeldingen enorm toegenomen en kan Jeevan Jyot de vraag eigenlijk niet meer aan.

In eerste instantie zal er een hostel in Ambli komen waar kinderen voeding en onderdak krijgen. Zij zullen dan scholen in de buurt bezoeken, maar vanwege de geringe kwaliteit van deze scholen zal zo snel mogelijk worden gestart met het geven van extra lessen. De volgende stap is de bouw van een school waar de kinderen les kunnen krijgen, net als in Dhandhuka

De bouw komt echter nog niet van de grond, omdat het moeilijk is om de nodige vergunningen te krijgen. De overheid in Gujarat werkt christenen behoorlijk tegen en vertraagt de hele vergunningsprocedure. Bovendien worden hoge bedragen gevraagd om de vergunning rond te krijgen.

In 2007 en 2008 is een groot bedrag aan giften die SJJN ontving specifiek bestemd voor het Ambli-project. In 2008 is daarvan € 7343,- overgemaakt naar India. Zolang de bouw nog niet begonnen is, houdt SJJN een deel van de ontvangen giften nog vast (zie ook het financieel verslag verderop).

Sinds kort informeren wij onze donateurs niet alleen via de nieuwsbrief, maar ook via een eigen website. Mede dankzij de inzet van de heer Aart de Gans is het voortaan mogelijk op elk gewenst moment informatie vinden over Jeevan Jyot op www.sjjn.nl.

Uiteraard onderhoudt de SJJN niet alleen de relaties met haar donateurs, maar ook met de mensen in Jeevan Jyot. De samenwerkingsrelatie met de SJJN betekent een grote morele steun voor de leerkrachten en ontwikkelingswerkers in Dhandhuka. De contacten van de bestuursleden lopen vooral via Ignace. Hij krijgt vanuit Nederland een geactualiseerd adressenbestand van de donateurs (met het oog op de kerst- en de paasbrief die hij jaarlijks vanuit India stuurt). Verder houdt hij ons op de hoogte van de situatie in Jeevan Jyot en de omliggende regio. Helaas is de al ongunstige economische situatie van de regio in 2009 verder verslechterd. Na de overstromingen van 2008 heeft de omgeving van Dhandhuka in 2009 te kampen gehad met extreme droogte. Veel boeren weten door deze uitzichtloze situatie niet meer wat ze moeten doen. De hoop op een betere toekomst die Jeevan Jyot voor de regio biedt is daarom broodnodiger dan ooit!

Financieel verslag 2009

Het financieel jaarverslag omvat een overzicht van de beginsaldi (op de rekening bij de Postbank en spaarrekening bij de ASN), de totale ontvangsten en totale uitgaven gedurende het jaar, de eindsaldi en een korte toelichting op deze overzichten.

Aangezien de stichting geen eigen vermogen (gebouwen, apparatuur, materialen, auto’s e.d.), schulden (leningen, te betalen rekeningen e.d.) noch enige financiële voorzieningen (reserves e.d.) heeft, vormen de beginsaldi van giro en spaarrekening tegelijk de beginbalans van de stichting en zo vormen de eindsaldi van giro en spaarrekening tegelijk de financiële eindbalans van de stichting over 2009 (zie Staat van inkomsten en uitgaven op de volgende pagina).

Toelichting op het financieel verslag 2009

De totale inkomsten in 2009 bedroegen € 14.240,26, wat een daling van 28% inhoudt ten opzichte van 2008 toen er in totaal € 19.816,26 binnenkwam.

Dat verschil zit voor een belangrijk deel in de forse bijdrage die we in 2008 ontvingen van de diaconie van de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg (€ 6505,-)

De inkomsten die we via vaste donateurs kregen is met een kleine 8296 euro ongeveer op hetzelfde peil gebleven als in 2008 (€ 8366,-). Onze 69 donateurs hebben daarmee 58% van de inkomsten ingebracht, tegenover 42% in 2008 (zie tabel 1).

 

Zo’n 19% van de totale inkomsten in 2009 betrof directe particuliere giften, namelijk € 2700,- (zie tabel 1 en figuur 1). Dat is minder dan in 2008: € 4237,- (24% van de inkomsten). Vermelding vanwege aanzienlijke giften verdienen: de familie Vrolijk uit Sigoules (Frankrijk), de familie Haasbroek uit Rijnsburg, de familie Zevenbergen uit Rijnsburg en Via Chasse B.V. (Culemborg).

 

Naast deze giften hebben we in 2009 bijdragen mogen ontvangen van de diaconie van de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg (€ 2000,-), de diaconie van de Gereformeerde Kerk in Culemborg (€938,-), de Gereformeerde Kerk in Moordrecht (€90,-) en de Evangelisch Lutherse Gemeente in Culemborg (€125,-). Daarmee is de  totale bijdrage vanuit de kerken € 3153,- (22% van de inkomsten). Dat is fors lager dan in 2008 (€ 7192,-), maar vergelijkbaar met 2007 (€ 3263,-).

Staat van inkomsten en uitgaven 2009

 

Debet Credit
Beginsaldi:

–       Beginsaldo op Postbank girorekening

–       Beginsaldo op ASN spaarrekening

Totaal beginsaldo

1041,42

6454,37

7495,79

Ontvangen inkomsten:

–       Donateurs

–       giften particulieren

–       giften kerkelijke instellingen

–       creditrente ASN spaarrekening

Totaal inkomsten 2008

8296,30

2700,-

3153,13

91,01

14240,44

Uitgaven:

–       overmakingen aan Jeevan Jyot India

–       kosten overschrijvingen buitenland

–       kosten bijschrijvingen op ING-bank

–       diverse onkosten (porti, kopieën e.d.)

–       inschrijving Kamer van Koophandel

Totaal uitgaven 2008

13129,39

60,67

58,20

110,70

26,14

 

13385,10

Eindsaldi:

–       Eindsaldo op Postbank girorekening

–       Eindsaldo op ASN spaarrekening

Totaal eindsaldo

1805,75

6545,38

8351,13

TOTALEN  

21736,23

 

21736,23

In 2008 heeft de SJJN een totaalbedrag van € 13129,- overgemaakt naar India. Desondanks is het eindsaldo op de SJJN bankrekeningen verder aangegroeid tot € 8351,-. Zodra het Ambli-project verder is gevorderd, kan (een deel van) dat bedrag aangewend worden voor nieuwe uitgaven binnen dit project.

 Figuur 1: Overzicht van giften (in €) in de afgelopen vijf jaar naar herkomst

Door de eenvoudige bestuurlijke vorm en administratie betreffen de jaarlijkse uitgaven van de SJJN alleen operationele kosten van het secretariaat, kosten van de jaarlijkse nieuwsbrieven en verder de kosten van de directe overschrijvingen naar Dhandhuka. In totaal gaat het om een bedrag van € 256,-, wat neerkomt op slechts 1,9% van de totale uitgaven.

Tabel 1: Percentages van totale inkomsten van afgelopen 5 jaar naar herkomst

Jaar

Herkomst

2005 2006 2007 2008 2009
Donateurs financieel adoptieplan 60,0 58,0 49,3 42,2 58,3
Giften particulieren en bedrijven 34,5 34,0 30,0 21,3 19,0
Giften kerkelijke instellingen 5,0 7,5 20,5 36,2 22,1
Overig (o.a. rente-inkomst) 0,5 0,5 0,2 0,1 0,6
Totaal (percentages) 100 100 100 100 100
Totaal (absoluut) in € 13489 14377 15883 19816 14240

Tenslotte

We zijn alle donateurs en iedereen die het afgelopen jaar de SJJN heeft ondersteund erg dankbaar voor het vertrouwen dat zij in Jeevan Jyot hebben gesteld. Wij hopen en vertrouwen erop dat we ook in de komende jaren vanuit Nederland kunnen blijven bijdragen aan een betere toekomst voor de vele arme kinderen in Dhandhuka, India!

Culemborg, maart 2010