SJJN Hoe doen wij dat

SJJN Beleid:31

  1. Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) werft fondsen met een financieel adoptieplan, waarbij donateurs in Nederland een maandelijkse bijdrage doen aan SJJN overeenkomstig de maandelijkse kosten van een leerling voor voeding, onderdak, kleding en onderwijs op de basisschool van Jeevan Jyot. Alle bijdragen die donateurs geven aan SJJN, komen ten goede aan de gehele school en kinderhuis. Een directe individuele band tussen donateur in Nederland en leerling op Jeevan Jyot wordt niet gestimuleerd.
  2. Stichting Jeevan Jyot Nederland wil ondersteuning verlenen aan de school en het kinderhuis Jeevan Jyot, waarbij financiële afhankelijkheid wordt vermeden. Vanuit de inkomsten uit het kinderadoptieprogramma financiert de SJJN een bescheiden percentage ( < 10%) van de algemene kosten van school en kinderhuis.
  3. Wat betreft het onderwijs op Jeevan Jyot, volgt de SJJN geheel het inhoudelijk beleid van Jeevan Jyot in Dhandhuka.
  4. Wat betreft het kinderhuis Jeevan Jyot en opnamebeleid van kinderen, volgt SJJN geheel het inhoudelijk beleid van Jeevan Jyot in Dhandhuka.
  5. De SJJN stelt zich ten doel om eens per 3 jaar een bestuurslid in staat te stellen om een reis te maken naar Jeevan Jyot in Dhandhuka. Hiertoe worden additionele middelen geworven om bij te dragen in reiskosten van het betreffende bestuurslid.
  6. De stichting hecht er sterk aan dat van elke gedoneerde euro minimaal 96 cent ten goede komt aan levensonderhoud en scholing voor Jeevan Jyot kinderen.
  7. De SJJN hecht aan goede zichtbaarheid door middel van een toegankelijke website met een transparant beeld van de activiteiten van bestuur en stichting.
  8. De SJJN hecht aan goede communicatie tussen donateurs, bestuur en Jeevan Jyot staf door middel van een jaarlijkse nieuwsbrief, email en andere vormen.
  9. Het bestuur tracht de jaarlijkse gemiddelde inkomsten op peil te houden. Voor zich terugtrekkende donateurs worden vervangende donateurs gezocht.
  10. Het bestuur werft additionele fondsen voor specifieke doelen op school, polikliniek en kinderhuis Jeevan Jyot. Deze fondsen worden geworven door middel van acties op scholen, kerken, giften van particulieren en andere publieke groepen. Er worden ook namens Jeevan Jyot projectvoorstellen ingediend bij externe financiers.

3020

 

 

 

 

Voor het specifieke beleid voor de komende tijd, zie het SJJN Beleidsplan 2018 19 .

Doelstelling:

Financieel en moreel ondersteuning verlenen aan school en kinderhuis Jeevan Jyot te Dhandhuka, India.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Conform de statuten stelt de SJJN haar jaarstukken vast na afloop van elk boekjaar (gelijk aan een kalenderjaar lopend van 1 januari tot en met 31 december). De jaarstukken bestaan uit een inhoudelijk jaarverslag en een financieel jaarverslag met korte toelichting.

Alle activiteiten van de stichting zijn gericht op ondersteuning van school en kinderhuis Jeevan Jyot te Dhandhuka, India dat onderdeel is van de Christelijke Kerk te Dhandhuka.

Beloningsbeleid:

Het bestuur van SJJN is onbezoldigd en alle bestuurders verrichten hun bestuurstaken dan ook om niet. Eventuele reiskosten van en naar officiële bestuursvergaderingen kunnen worden geclaimd en vergoed. Echter, de bestuurders zien dergelijke kosten veelal als extra bijdrage aan de stichting en haar doelstelling.

33

Financiële verantwoording:

De SJJN draait volledig met vrijwilligers die direct contact hebben met de staf van Jeevan Jyot te Dhandhuka. Zo kan worden gegarandeerd dat meer dan 96% van de totale giften ook daadwerkelijk terecht komt bij de kinderen van Jeevan Jyot.